دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

"قد خمیده ما"چنین ,هایی
چنین ,هایی

وقتی پا به سن و سال می گذاری ، اصرار به احراز وضعیت هایی که به صورت متعارف به درد جوانی و ابتدای راه زندگی می خورند به نظر مسخره می رسد اما هر انسانی با خود میثاق هایی دارد که در منزلگاه هایی از عمر ، میزان پای بندی به آنها را اندازه می گیرد . گاهی که به میثاق های خود پای بند هستیم اما موانع پیش رو چندان زیادند و توانایی از میان برداشتن شان فراهم نیست ، زمان زیادی می گذرد و کار به اواخر عمر می کشد . مواجهه با چنین وضعیتی بدون توجه به سابقه آن ، برای بسیاری این سوال را پیش می آورد  که ؛ دیگر چه سود ؟

این سوال واقعی ست . اما در مقاطع مختلف عمر ، اهداف تغییر می کنند و سودجویی همیشگی نیست . مواردی هم هست که نخواسته ایم ، بدهکار خود باشیم . تسویه با خود ، عالمی دارد به وسعت خیال . شاید درست در شرایطی که بادها به سمت موافق می وزند و رسیدن به مقصد دیگر محتاج تلاش نیست ، جذبه حسرت ، فروکش کند و مقصد از چشم بیفتد اما به صرف وجود چنین احتمالی نمی شود بی تابی دست یافتن به آنچه حسرت مزمن سال های عمر شده است را نادیده گرفت . تنوعی از انتخاب ها برای نحوه زندگی چنان گسترده است که صدور مجوز تجویزی کردن آن ابلهانه است ، حتی اگر به حکم عرف یا تبعیت از اکثریت باشد . چنان گازی به لقمه صبحانه زدم که خدایی بود اگر انگشتان م جان به در بردند . انگار به مصاف توده انباشته ذهنیاتی رفته باشم که انسان را موجود ممتازی نمی دانند و به مثابه رمه ، برای ش شبانی می کنند . خوبست از خود بپرسیم چرا همه چیز متنوع ش خوب است به جز انسان ؟

حالا قرار است بعد از بیش از سه دهه کار ، در تقلای تغییر وضعیت شغلی باشم  . گیرم چنین اتفاقی دیگر دردی از من دوا نکند اما برای دل م خوب است و به باور خواستن ، توانستن است یاری می رساند.

چنین ,هایی

"قد خمیده ما"منبع : جوی آباد"قد خمیده ما"
برچسب ها : چنین ,هایی


مطالب مرتبط